Z kolei instytucją powołaną do kontroli je nadzoru finansowego samorządów terytorialnych są Regionalne Izby obrachunkowe (RIO). À również instytucja Państwowa, podlegająca ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, sprawująca nadzór nad jednostkami jednostki terytorialnego w zakresie spraw gruntu oraz kontrolująca gospodarkę finansową i przestrzeganie prawa zamówień publicznych w jednostkach, związkach je stowarzyszeniach jednostki terytorialnego, un także w innych podmiotach, które wykorzystują Dotacje z budżetu jednostek jednostki terytorialnego. Oznacza à, że przedstawiciele tej przedmiotowego są również uprawnieni do kontroli organizacji pozarządowych w zakresie otrzymywanych przez nie dotacji ze środków publicznych. Podział władz [1] (podział władzy [2]) – Model organizacji państwa, w którym Funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądownicze są OD siebie oddzielone i powierzone niezależnym OD siebie ciałom. W SWEJ dojrzałej formie został opisany w epoce Oświecenia przez johna Locke`a i Monteskiusza. Stał się inspiracją dla Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 Roku. Przeciwstawiany jest modelowi jednolitości władzy Państwowej. Wzajemna Kontrola i uzyskiwana dzięki temu równowaga pomià zzy władz ą ustawodawczą, władzą wykonawczą je władzą sądowniczą nie dotyczy direct organizacji pozarządowych. Natomiast zakres, w Jakim organizacje pozarządowe współpracują z administracją publiczną, w szczególności wykorzystywanie przez nie środków publicznych, może być przedmiotem kontroli Państwowej. Koncepcja Monteskiusza zyskała uznanie jeszcze w XVIII wieku.

Została wyrażona w Deklaracji Praw człowieka i Obywatela, Konstytucji Stanów Zjednoczonych, Konstytucji 3 Maja i pierwsjay Konstytucji Francuskiej. Trójpodział władz znały także konstytucje dziewiętnasto-i dwudziestowieczne [6]. W Polsce Mamy do czynienia z trzema grupami władz wykonawczych. Dwie pierwsze à Prezydent RP oraz Rada Ministrów i podległe jej Komendant Administracji nadzór-Centralne je terenowe. Kolejna, zdécentralizowana, à władze wykonawcze jednostek jednostki terytorialnego (zarząd województwa lub powiatu). Gównymi zadaniami wadzy wykonawczej jest reprezentowanie Pastwa w stosunkach midzynarodowych oraz zarzdzanie sprawami wewntrznymi. Mona wyróni DWA MODELE organizacyjne wadzy wykonawczej: Wadza wykonawcza, inacjay egzekutywa Zdaniem politologów: „w najwyszym stopniu uosabia si Pastwa oraz jego nadrzdno w stosunkach z obywatelami”. 1 Zdaniem politologów Mona broni rzdów Premiera w przypadku, Gdy odzwierciedlaj OSOBISTY mandat Premiera, qui uzyska w wyborach powszechnych. Polityk rzdu Premiera naley broni, Gdy pogldy Premiera Nadaj programowi rzdu wyraniejszy kierunek. Andrew Heywood twierdzi, e: „Egzekutywa jest, technicznie rzecz biorc, czci wadzy odpowiedzialn za realizacj lub wdroenie Polityki. W praktyce Jednak jej kompetencje zwykle s Duo szersze i bardziej zoone, co dotyczy prendre struktury wadzy wykonawczej.

10 W egzekutywie pastw parlamentarnych Funkcje Premiera i prezydenta s rozdzielone. Premier Peni funkcj szefa rzdu, un stanowisko Gowy Pastwa zwykle naley do osoby bezpartyjnej. Wadza wykonawcza ma przede wszystkim ksztatowa spójne Software gospodarcze je polityczne danych pastw. Taka Sytuacja nie ma miejsca na wspóczesnej, biecej z 2007 i 2008 Roku II na Polskiej scenie politycznej. Système wadzy nous wspóczesnej Polsce Bogusaw Banaszek charakteryzuje w artykule w „Rzeczpospolitej”: „Wspóistnienie w ramach jednej egzekutywy.